මුල ගී පද බුදු බණ කිව්වා නිරන්තරේ
F
T
P

බුදු බණ කිව්වා නිරන්තරේ ගී පද

බුදු බණ කිව්වා
නිරන්තරේ

බුදු බණ ඇසුවා
නිරන්තරේ

ගතිගුණ අතින්
අපි තවමාත්
වනන්තරේ
වනන්තරේ

බුදු බණ කිව්වා
නිරන්තරේ

බුදු බණ ඇසුවා
නිරන්තරේ

ගතිගුණ අතින්
අපි තවමාත්
වනන්තරේ
වනන්තරේ

බෝසත් ගතිගුණ
පිහිටන්නේ නැති
ගතියක් අපි හට
ඇතිවද මන්දා

මේ තරමට
බුදු බණ
අහනා රට
දින දින පිරිහෙන
කරුමය මන්දා

බුදු බණ කිව්වා
නිරන්තරේ

බුදු බණ ඇසුවා
නිරන්තරේ

ගතිගුණ අතින්
අපි තවමාත්
වනන්තරේ
වනන්තරේ

සිරිත් විරිත්
යහගුණෙන් පිරී ගිය
නැවුම් ලොවක් මත
සිහසුන බන්දා

එක ඉර හඳ යට
හිනැහෙන දවසක්
යළි කවදාවත්
නේවිද මන්දා

බුදු බණ කිව්වා
නිරන්තරේ

බුදු බණ ඇසුවා
නිරන්තරේ

ගතිගුණ අතින්
අපි තවමාත්
වනන්තරේ
වනන්තරේ

ගීත ගායනය

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

මාලනී බුලත්සිංහල
මාලනී බුලත්සිංහල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021