මුල ගී පද බුදු හාමුදුරුවො අපිත් දකින්නැති
F
T
P

බුදු හාමුදුරුවො අපිත් දකින්නැති ගී පද

බුදු හාමුදුරුවො
අපිත් දකින්නැති
බණත් අහන්නැති
ඒ කාලේ

නිවන් දකින්නට
පිං මදි වෙන්නැති
ඒකයි තවමත් සංසාරේ

නිවන් දකින්නට
පිං මදි වෙන්නැති
ඒකයි තවමත් සංසාරේ

දෙව්රම් වෙහෙරට
යන්න එන්න ඇති
බුදුන් වඳින්නට
ඒ කාලේ

නිවන් දකින්නට
පිං මදි වෙන්නැති
ඒකයි තවමත් සංසාරේ

බුදු හාමුදුරුවො
අපිත් දකින්නැති
බණත් අහන්නැති
ඒ කාලේ

නිවන් දකින්නට
පිං මදි වෙන්නැති
ඒකයි තවමත් සංසාරේ

නිවන් දකින්නට
පිං මදි වෙන්නැති
ඒකයි තවමත් සංසාරේ

අපිත් එක්ක සිටි
අපේම යාළුවො
නිවන් දකින්නැති
ඒ කාලේ

මෙතේ බුදුන් දැක
නිවන් දකින්නට
පින් පුරවමු
අපි සංසාරේ

බුදු හාමුදුරුවො
අපිත් දකින්නැති
බණත් අහන්නැති
ඒ කාලේ

නිවන් දකින්නට
පිං මදි වෙන්නැති
ඒකයි තවමත් සංසාරේ

නිවන් දකින්නට
පිං මදි වෙන්නැති
ඒකයි තවමත් සංසාරේ

නිවන් දකින්නට
පිං මදි වෙන්නැති
ඒකයි තවමත් සංසාරේ

ගීත ගායනය

වික්ටර් රත්නායක
වික්ටර් රත්නායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රඹුක්කන සිද්ධාර්ථ හිමි

සංගීත නාද රටා

වික්ටර් රත්නායක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021