මුල ගී පද බුදු හාමුදුරුවො වැඩියා වාගෙයි
F
T
P

බුදු හාමුදුරුවො වැඩියා වාගෙයි ගී පද

බුදු හාමුදුරුවො
වැඩියා වාගෙයි
පින්බර සුවාමිනේ
දුක හිතිලා ද
හිරගෙදරට වැඩියේ
මාගේ මරණ දිනේ

මගෙ අම්මාවත්
දොරටුව අද්දර
හිටිය ද
කියනු මැනේ
මා ගෙල ලූ බව
ඇයට කියනවද
බුදුබව ලැබෙයි අනේ

අනේ සුවාමිනි
මා ගෙලලන්නට
ඉඩ නම්
දෙන්න එපා
ගෙල වැලලූවොත්
මගෙ මළකඳ
අම්මට පෙන්නන්න එපා

ඇති දා ළඟ හුන්
මිතුරන් මතු
සසරෙදි හමුවන්න එපා
නැති දා ළඟ හුන්
බුදු අම්මේ
ඔබ දුක් ගිනි
ගන්න එපා

බුදු හාමුදුරුවො
වැඩියා වාගෙයි
පින්බර සුවාමිනේ
දුක හිතිලද
හිරගෙදරට වැඩියේ
මාගේ මරණ දිනේ

නොදැන කෙරූවත්
වරද වරදමයි
නැත කිසි
දිනක සමා
මරණයෙ දොරකඩ
සිට ඔබ පා යුග
සිඹ සමුගනිමි මෙමා

කෙළලොල්කම් කෙළි
මා සතු දිවි මග
දැන් දැන් වේවි නිමා
මරණ බයක් නෑ
අම්මා සිහිවෙයි

බුදු හාමුදුරුවො
වැඩියා වාගෙයි
පින්බර සුවාමිනේ
දුක හිතිලයි
මා හිරගෙට ආවේ
පුතුගේ මරණ දිනේ

දුදනන් ඇසුරින්
පරපණ නැසුවත්
නුඹ මගෙ
පුතු ය අනේ
මතු උපදින දා
මගෙම පුතු වෙයන්
හොඳ මිනිසකු ලෙසිනේ

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

මල්කාන්ති නන්දසිරි
මල්කාන්ති නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021