මුල ගී පද බුදුන්ගේ අමා ධර්මේ
F
T
P

බුදුන්ගේ අමා ධර්මේ ගී පද

බුදුන්ගේ අමා ධර්මේ
නොතේරී දනා මේ
වෙලීලා බැඳී ප්‍රේමේ
විනාසේ වුණා මේ

බුදුන්ගේ අමා ධර්මේ
නොතේරී දනා මේ
වෙලීලා බැඳී ප්‍රේමේ
විනාසේ වුණා මේ

බුදුන්ගේ අමා ධර්මේ
නොතේරී දනා මේ
වෙලීලා බැඳී ප්‍රේමේ
විනාසේ වුණා මේ
බුදුන්ගේ අමා ධර්මේ

මලේහී වසා බමරා
උරා රොන් ගනීවී
එයින් උෳ පලා ගියදා
මැරී මල් හැලේවී

මෙසේ ලෝකෙ න්‍යායේ
මෙසේ ලෝකෙ න්‍යායේ
ලෙසින් වේය පාපේ
වෙලීලා බැඳී ප්‍රේමේ
විනාසේ වුණා මේ

බුදුන්ගේ අමා ධර්මේ
නොතේරී දනා මේ
වෙලීලා බැඳී ප්‍රේමේ
විනාසේ වුණා මේ
බුදුන්ගේ අමා ධර්මේ

අස්ථීර වේ ජීවේ
දනාගේ පිණිසේ
ස්ථීර නෑ ලෝකේ
ළඟා වේ විනාසේ

සොයාලා බැලූවෝතින්
සොයාලා බැලූවෝතින්
පෙනේ මේ මනාසේ
වෙලීලා බැඳී ප්‍රේමේ
විනාසේ වුණා මේ

බුදුන්ගේ අමා ධර්මේ
නොතේරී දනා මේ
වෙලීලා බැඳී ප්‍රේමේ
විනාසේ වුණා මේ
බුදුන්ගේ අමා ධර්මේ

ගීත ගායනය

මොහිදීන් බෙග්
මොහිදීන් බෙග් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021