මුල ගී පද බුදුනි ජේසුනි නබි නායක තුමනි
F
T
P

බුදුනි ජේසුනි නබි නායක තුමනි ගී පද

බුදුනි ජේසුනි
නබි නායක තුමනි
නොමිනිසුන් හට
මිනිසත්කම
දුන මැනවි
මිනිසුන් හට
ප්‍රඥාව දුන මැනවි
ප්‍රඥාවන්තයින්
සිංහාසනාරූඪ
කළ මැනවි

අයුක්තියේ ඝන
ශිලා තලා බිඳ
විමුක්තියේ
ජල ධාරා
මුදාහරිනු මැනවි
සිංහ වෙසින්
එන සිඟාලයින්
වනසාලනු මැනවි

බුදුනි ජේසුනි
නබි නායක තුමනි

මිත්‍යාවේ කළු
වලා කඩා හැර
විද්‍යාවේ නව රේඛා
උදා කරනු මැනවි
බැටළු වෙසින්
එන ව්‍යාඝ්‍රයින්
හඳුනාදුන මැනවි

බුදුනි ජේසුනි
නබි නායක තුමනි
නොමිනිසුන් හට
මිනිසත්කම
දුන මැනවි
මිනිසුන් හට
ප්‍රඥාව දුන මැනවි
ප්‍රඥාවන්තයින්
සිංහාසනාරූඪ
කළ මැනවි

ගීත ගායනය

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021