මුල ගී පද කැමීලියා මල් සුවඳට සින්ඩරෙල්ලා
F
T
P

කැමීලියා මල් සුවඳට සින්ඩරෙල්ලා ගී පද

කැමීලියා මල් සුවඳට
සඳ කෙමි මත
පා තිය තිය

කැමීලියා මල් සුවඳට
සඳ කෙමි මත
පා තිය තිය

මගේ කුටියේ
කවුළු දොරින්
නිදි බින්ද දෑස
ඒ ඔබමද
සින්ඩරෙල්ලා

නිදි බින්ද දෑස
ඒ ඔබමද
සින්ඩරෙල්ලා

සකුන ගීය සැඟවීයන්
පළා පැහැයෙ
කළු තවරා

සකුන ගීය සැඟවීයන්
පළා පැහැයෙ
කළු තවරා
සැන්දෑ අඳුර ගේන
පවන වගේ
සියුම් සරින්
ඈත එපිටින්
හදට වඩින්
සින්ඩරෙල්ලා

කැමීලියා මල් සුවඳට
සඳ කෙමි මත
පා තිය තිය

කැමීලියා මල් සුවඳට
සඳ කෙමි මත
පා තිය තිය

මගේ කුටියේ
කවුළු දොරින්
නිදි බින්ද දෑස
ඒ ඔබමද
සින්ඩරෙල්ලා

නිදි බින්ද දෑස
ඒ ඔබමද
සින්ඩරෙල්ලා

සුසුදු හංස පියාපතින්
ගෙත්තම්කොට
නිමවා

සුසුදු හංස පියාපතින්
ගෙත්තම්කොට
නිමවා
ඇන්ද සිනිඳු
සේද සළුව
වලාකුළින් අතුරා
යන්න ගියේ
බිය හිතිලද
සින්ඩරෙල්ලා

කැමීලියා මල් සුවඳට
සඳ කෙමි මත
පා තිය තිය

කැමීලියා මල් සුවඳට
සඳ කෙමි මත
පා තිය තිය

මගේ කුටියේ
කවුළු දොරින්
නිදි බින්ද දෑස
ඒ ඔබමද
සින්ඩරෙල්ලා

නිදි බින්ද දෑස
ඒ ඔබමද
සින්ඩරෙල්ලා

ගීත ගායනය

කිත්සිරි ජයසේකර
කිත්සිරි ජයසේකර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021