මුල ගී පද චක් ගුඩු ගුඩු ගුඩේ කියල
F
T
P

චක් ගුඩු ගුඩු ගුඩේ කියල ගී පද

චක් ගුඩු ගුඩු
චක් ගුඩු ගුඩු
චක් ගුඩු ගුඩු
චක් ගුඩු ගුඩු
චක් ගුඩු ගුඩු
චක් ගුඩු ගුඩු

චක් ගුඩු ගුඩු චක් ගුඩු ගුඩු
චක් ගුඩු ගුඩු චක් ගුඩු ගුඩු

චක් ගුඩු ගුඩු ගුඩේ කියල
ගුඩු පනින්න එමුයි කියල
කොල්ලො කොල්ලො එකට ඉඳලා
දෙන්න දෙන්න දදෙකට බෙදිලා
කොල්ලො කොල්ලො එකට ඉඳලා
දෙන්න දෙන්න දදෙකට බෙදිලා
උච්චි උච්චි තෝල් තෝල්
උච්චි උච්චි තෝල් තෝල්
ඉරද හඳද
ඉර

යාළු යාළු දෙකට බෙදිලා
සටනට සැරසෙයි
නායකයා පොඩි එකාම
සටනට පොළඹයි
බඳ හොලවයි දන නටවයි
ඉර පැන දඟලයි
ඔහු වැටුනොත් බැට දෙන්නට
මුළු පිළ පොරකයි

චක් ගුඩු ගුඩු
චක් ගුඩු ගුඩු
චක් ගුඩු ගුඩු
චක් ගුඩු ගුඩු
චක් ගුඩු ගුඩු
චක් ගුඩු ගුඩු

චක් ගුඩු ගුඩු චක් ගුඩු ගුඩු
චක් ගුඩු ගුඩු චක් ගුඩු ගුඩු

චක් ගුඩු ගුඩු ගුඩේ කියල
ගුඩු පනින්න එමුයි කියල
කොල්ලො කොල්ලො එකට ඉඳලා
දෙන්න දෙන්න දදෙකට බෙදිලා
කොල්ලො කොල්ලො එකට ඉඳලා
දෙන්න දෙන්න දදෙකට බෙදිලා
උච්චි උච්චි තෝල් තෝල්
උච්චි උච්චි තෝල් තෝල්
අව්වද වැස්සද
වැස්ස

ඇල්ලු ඇල්ලු අය දැවේවි
පිල පැන ආවොත්
තල්ලු කරති පිලෙන් යන්න
ඔහු ගුටි කෑවොත්
ඇහැ කරකයි බිම පොරකයි
සටනට ආවොත්
ඔහේ අදිමු උන් දෙන ගුඩු
අපි හැමදාමත්

චක් ගුඩු ගුඩු
චක් ගුඩු ගුඩු
චක් ගුඩු ගුඩු
චක් ගුඩු ගුඩු
චක් ගුඩු ගුඩු
චක් ගුඩු ගුඩු

චක් ගුඩු ගුඩු චක් ගුඩු ගුඩු
චක් ගුඩු ගුඩු චක් ගුඩු ගුඩු

චක් ගුඩු ගුඩු ගුඩේ කියල
ගුඩු පනින්න එමුයි කියල
කොල්ලො කොල්ලො එකට ඉඳලා
දෙන්න දෙන්න දදෙකට බෙදිලා
කොල්ලො කොල්ලො එකට ඉඳලා
දෙන්න දෙන්න දදෙකට බෙදිලා
උච්චි උච්චි තෝල් තෝල්
උච්චි උච්චි තෝල් තෝල්
අහසද පොළොවද
අහස

ගීත ගායනය

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021