මුල ගී පද චාමර සැලුණාවේ සේසත් සැලුණාවේ
F
T
P

චාමර සැලුණාවේ සේසත් සැලුණාවේ ගී පද

චාමර සැලුණාවේ
සේසත් සැලුණාවේ
සුරංගනා සුළං දැලේ
චාමර සැලුණාවේ
චාමර සැලුණාවේ

පවන් සලා
පවන් සලා
විඩා නිවා
පවන් සලා

වලාකුළේ විමානයෙන්
සිනා සිසී පියාඹලා
චාමර සැලුණාවේ
චාමර සැලුණාවේ

චාමර සැලුණාවේ
සේසත් සැලුණාවේ
සුරංගනා සුළං දැලේ
චාමර සැලුණාවේ
චාමර සැලුණාවේ

උදාගිරේ
පහන් වැටේ
කැලුම් පිපී
දිලී දිලී

පුළුන් මලක්
දැවී දැවී
සෝ සුසුම්
නිවී නිවී
චාමර සැලුණාවේ
චාමර සැලුණාවේ

චාමර සැලුණාවේ
සේසත් සැලුණාවේ
සුරංගනා සුළං දැලේ
චාමර සැලුණාවේ
චාමර සැලුණාවේ

ගීත ගායනය

ටී. එම්. ජයරත්න
ටී. එම්. ජයරත්න ගේ තවත් ගී පද

නීලා වික්‍රමසිංහ
නීලා වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ධර්මසිරි ගමගේ

සංගීත නාද රටා

ප්‍රේමසිරි කේමදාස
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021