මුල ගී පද චංචල අඳුරු ලොවේ
F
T
P

චංචල අඳුරු ලොවේ ගී පද

චංචල අඳුරු ලොවේ
නිසංසල
සීතල පරම සුවේ
මිහිපිට තැනෙක තියේ
සොයා එමි
මම ඒ සෙවන ප්‍රියේ

චංචල අඳුරු ලොවේ
නිසංසල
සීතල පරම සුවේ
මිහිපිට තැනෙක තියේ
සොයා එමි
මම ඒ සෙවන ප්‍රියේ

පොළව දෙදරවන
ගිම්හානේ
ගතට ගිමන දෙන
මද්දහනේ

පොළව දෙදරවන
ගිම්හානේ
ගතට ගිමන දෙන
මද්දහනේ

ඇසි පිය හෙලනට
ලැගුම් පතන්නෙම්
පිවිතුරු හදවත්
මල් යහනේ

චංචල අඳුරු ලොවේ
නිසංසල
සීතල පරම සුවේ
මිහිපිට තැනෙක තියේ
සොයා එමි
මම ඒ සෙවන ප්‍රියේ

නිසරු වියළි කළු
වැලි කතරේ
මුමුන මුමුන යන
දිය දහරේ

නිසරු වියළි කළු
වැලි කතරේ
මුමුන මුමුන යන
දිය දහරේ

සංසිඳවනු මැන
අඬන පිපාසේ
බිඳුවක් රඳවා
තොල් අතරේ

චංචල අඳුරු ලොවේ
නිසංසල
සීතල පරම සුවේ
මිහිපිට තැනෙක තියේ
සොයා එමි
මම ඒ සෙවන ප්‍රියේ

ගීත ගායනය

වික්ටර් රත්නායක
වික්ටර් රත්නායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021