මුල ගී පද චංචල දෑසේ මායා ඉස්සර වාගේ පාලා
F
T
P

චංචල දෑසේ මායා ඉස්සර වාගේ පාලා ගී පද

චංචල දෑසේ මායා ඉස්සර වාගේ පාලා
ඉන්නට ආයේ මා හා ආදරේ දීලා
මල් වගෙ සිනහා ගෙනා මුදු හාදු වෑහෙනා
නින්දෙදී සනසාලා හීන සාදනා
ඊයේ වාගේ මා දෑතේ යාවීලා
සීතේ නෑවීලා නුඹ එයිදෝ පායාලා

නිම්හිම් නැති සිත්තම් හද ගෙත්තම් කරවා
නිල්වන් නෙතු යන්තම් ළඟ දැන්නම් නැතුවා
පාට සේද සේල ගෙන ආව ඔයා
නාවදාක හින පාළු වී ගියා
ඊයේ වාගේ මා දෑතේ යාවීලා
සීතේ නෑවිලා නුඹ එයිදෝ පායලා

සන්සුන් නැති සිත්තම් මගෙ ඉක්මන් වෙනවා
ළං ළං වෙනු ඇත්දැයි යළි පෙම බස් දොඩනා
නෑසු ගීත සීත රෑක ගී කියා
කෝල දෑස ලෝල වේවි මා පෙළා
ඊයේ වාගේ මා දෑතේ යාවීලා
සීතේ නෑවීලා නුඹ එයිදෝ පායලා

චංචල දෑසේ මායා ඉස්සර වාගේ පාලා
ඉන්නට ආයේ මා හා ආදරේ දීලා
මල් වගෙ සිනහා ගෙනා මෘදු හාදු වෑහෙනා
නින්දෙදී සනසාලා හීන සාදනා
ඊයේ වාගේ මා දෑතේ යාවීලා
සීතේ නෑවීලා නුඹ එයිදෝ පායාලා

ගීත ගායනය

රයිනි චාරුකා ගුණතිලක
රයිනි චාරුකා ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

හිමාලි එන්. ලියනගේ

සංගීත නාද රටා

රාජ්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021