මුල ගී පද චන්ඩිකමට රණ්ඩුවක් වෙලා
F
T
P

චන්ඩිකමට රණ්ඩුවක් වෙලා ගී පද

චන්ඩිකමට
රණ්ඩුවක් වෙලා
පුංචි පුතා
ඉන්නෙ හැංගිලා

චන්ඩිකමට
රණ්ඩුවක් වෙලා
පුංචි පුතා
ඉන්නෙ හැංගිලා

අයියට ගහලා
නංගිව විකලා
යාළුවො ටික
කරහා වෙලා
සෙල්ලම් කරන්නේ
කා සමගින් දෝ
පුංචි පුතා
දැන් තනිවෙනවා

චන්ඩිකමට
රණ්ඩුවක් වෙලා
පුංචි පුතා
ඉන්නෙ හැංගිලා

චන්ඩිකමට
රණ්ඩුවක් වෙලා
පුංචි පුතා
ඉන්නෙ හැංගිලා

අයියයි නංගියි
යාළුවො ගොන්නයි
සේරම හොඳ
දරුවෝ වෙලා
එකමුතු වුණා නම්
නේ හොඳ වන්නේ
පුංචි ළමයි
වස නෑ පැටියෝ

චන්ඩිකමට
රණ්ඩුවක් වෙලා
පුංචි පුතා
ඉන්නෙ හැංගිලා

චන්ඩිකමට
රණ්ඩුවක් වෙලා
පුංචි පුතා
ඉන්නෙ හැංගිලා

චන්ඩිකමට
රණ්ඩුවක් වෙලා
පුංචි පුතා
ඉන්නෙ හැංගිලා

ගීත ගායනය

ටී. එම්. ජයරත්න
ටී. එම්. ජයරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021