මුල ගී පද චන්දෝ මා බිළිඳේ නුඹ නාඩන්
F
T
P

චන්දෝ මා බිළිඳේ නුඹ නාඩන් ගී පද

චන්දෝ මා බිළිඳේ
නුඹ නාඩන්
කිම් දෝ කුමලත
නිරිඳුට දා උන්

පතර බලැති
සිරි කුන්ද විදාරණ
විතර බලැති
සිරිධර පංචපාලන
බාලොලි ලොලි ලොලි
ලොල්ල බිළින්දේ
නාඬන් දැන් එනු බෑ

දැන් ගෙවිඳුන් මට
දුන් ගරු රූපා

චන්දන කුංකුමයෙන්
සැදි රූපා

රන් ගිරගින් පායයි
මුළු දීපා
මන්මද බැන්දා ලු
සුන්දර රූපා

චන්දෝ මා බිළිඳේ
නුඹ නාඬන්
කිම් දෝ කුමලත
නිරිඳුට දා උන්

තැන තැන අතු දිග
සොඳ දළු කන්නා

ඉඟි බිඟි කරමින්
බැම නටවන්නා

වට සිටි පැටවුන්
ළඟ කැඳවන්නා

ඔන්න බිළිඳු
රිලවුන් පැන යන්නා

චන්දෝ මා බිළිඳේ
නුඹ නාඬන්
කිම් දෝ කුමලත
නිරිඳුට දා උන්

අවර වෙන්න පෙර
ගසට නඟින්නා

උදා වෙන්න
පළමුව හඬලන්නා

සදා පැටවු වට
සාරා කන්නා

ඔන්න බිළිඳු
සැවුලිඳු හඬලන්නා

චන්දෝ මා බිළිඳේ
නුඹ නාඩන්
කිම් දෝ කුමලත
නිරිඳුට දා උන්

බාලොලි ලොලි ලොලි
ලොල්ල බිළින්දේ

චන්දෝ මා බිළිඳේ
නුඹ නාඩන්
කිම් දෝ කුමලත
නිරිඳුට දා උන්

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021