මුල ගී පද චන්ද්‍ර කින්නර ජාතකේ කිඳුරිය ලෙසින්
F
T
P

චන්ද්‍ර කින්නර ජාතකේ කිඳුරිය ලෙසින් ගී පද

චන්ද්‍ර කින්නර ජාතකේ
කිඳුරිය ලෙසින්
නුඹ පෙම් බැඳන් මට ළං වුණා
පෙම් බැඳන් ආ කින්නරාවී
මගෙ ළඟින් ඉඳ වෙන් වුණා

ගෙට එන්ඩ පෙර කල කී කතා
උඩුගම් බලා ගියෙදෝ මෙදා
ගෙට එන්ඩ පෙර කල කී කතා
උඩුගම් බලා ගියෙදෝ මෙදා
විස හී සරේ පපුවට හෙලා
නුඹ නාටකේ වෙනසක් කලා

චන්ද්‍ර කින්නර ජාතකේ
කිඳුරිය ලෙසින්
නුඹ පෙම් බැඳන් මට ළං වුණා
පෙම් බැඳන් ආ කින්නරාවී
මගෙ ළඟින් ඉඳ වෙන් වුණා

අත දරුවො ගෙන මහගිරිදඹේ
තනිවම නගින්නද පෙම් කළේ
අත දරුවො ගෙන මහගිරිදඹේ
තනිවම නගින්නද පෙම් කළේ
‍කළු කාසියට හදවත් වැසේ
නුඹ සොයනවද බරණැස් පුරේ

චන්ද්‍ර කින්නර ජාතකේ
කිඳුරිය ලෙසින්
නුඹ පෙම් බැඳන් මට ළං වුණා
පෙම් බැඳන් ආ කින්නරාවී
මගෙ ළඟින් ඉඳ වෙන් වුණා

ගීත ගායනය

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

උබේනන්ද දිසානායක

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021