මුල ගී පද චන්ද්‍රමඩල බැද්ද වටින් මෝදුවෙලා
F
T
P

චන්ද්‍රමඩල බැද්ද වටින් මෝදුවෙලා ගී පද

චන්ද්‍රමඩල
බැද්ද වටින් මෝදුවෙලා
කළු නැන්දගෙ දුව යන්ට ගියා
බැල්ම හෙලා බැල්ම හෙලා

චන්ද්‍රමඩල
බැද්ද වටින් මෝදුවෙලා
කළු නැන්දගෙ දුව යන්ට ගියා
බැල්ම හෙලා බැල්ම හෙලා

පාළු පැලේ
අඳුර පිරේ
මගෙ පැලට වරෙන්
හනික සෝඩි නගේ
පාළු පැලේ
අඳුර පිරේ
මගෙ පැලට වරෙන්
හනික සෝඩි නගේ

චන්ද්‍රමඩල
බැද්ද වටින් මෝදුවෙලා
කළු නැන්දගෙ දුව යන්ට ගියා
බැල්ම හෙලා බැල්ම හෙලා

දුරුතු හඳේ
සිහිල වගේ
තනි හිතට මගේ
පාළු දැනෙයි නගේ
දුරුතු හඳේ
සිහිල වගේ
තනි හිතට මගේ
පාළු දැනෙයි නගේ

චන්ද්‍රමඩල
බැද්ද වටින් මෝදුවෙලා
කළු නැන්දගෙ දුව යන්ට ගියා
බැල්ම හෙලා බැල්ම හෙලා

ගීත ගායනය

සුනිල් එදිරිසිංහ
සුනිල් එදිරිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රෝහණ වීරසිංහ

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021