මුල ගී පද චන්ද්‍ර මඬුලු යට සුරංගනාවන්
F
T
P

චන්ද්‍ර මඬුලු යට සුරංගනාවන් ගී පද

චන්ද්‍ර මඬුලු යට
සුරංගනාවන්
දූ සනහන්නට
ගීත ගයනවලු
දුවේ එපා ඒ
කතා අහන්නට
මේ නැළැවිලි ගී
මම යි කියන්නේ

රන් තැටියට
කිරි පැණි පුරවාගෙන
හඳ හාමී දූ
බලන්න එනවලු
දුවේ එපා ඒ
කතා අහන්නට
හඳ හාමී කෙලෙස ද
මෙහි එන්නේ

කිරි මුට්ටිය නුඹෙ
ගඟේ ගියා ලූ
ගඟට උඩින් කිරි
කොක්කු ගියා ලූ
දුවේ එපා ඒ
කතා අහන්නට
මම යි නුඹට ලේ
කිරි කර දෙන්නේ

චන්ද්‍ර මඬුලු යට
සුරංගනාවන්
දූ සනහන්නට
ගීත ගයනවලු
දුවේ එපා ඒ
කතා අහන්නට
මේ නැළැවිලි ගී
මම යි කියන්නේ

ගීත ගායනය

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021