මුල ගී පද දෛවයේ සරදමින් වෙන්වෙලා අපි අපෙන්
F
T
P

දෛවයේ සරදමින් වෙන්වෙලා අපි අපෙන් ගී පද

දෛවයේ සරදමින්
වෙන්වෙලා අපි අපෙන්
බොහෝ කල්
ගත වුනත්
ලං වෙන්න බෑ යලිත්

හුරු පුරුදු තනිකමින්
හිත පෙඟිලා
සත්තකින්
වැරැද්දක් උනා නම්
සමා වෙනවද මගෙන්
සමා වෙනවද මගෙන්

හමුවන්න බැරි ලෙසම
දුරකට උනත්
කවුරුත්ම
පෙම් කෙරුවේ
නෑ ඔය තරම්

හමුවන්න බැරි ලෙසම
දුරකට උනත්
කවුරුත්ම
පෙම් කෙරුවේ
නෑ ඔය තරම්

දැන උන්න නම්
විඳවන තරම්
සමුගන්නෙ නෑ
මගෙ රත්තරන්

මියදෙන්න පෙර ආයේ
මුනගැහුනොතින්
හිනැහෙන්න
පෙර වාගේ
යන්තම් හොරෙන්

මියදෙන්න පෙර ආයේ
මුනගැහුනොතින්
හිනැහෙන්න
පෙර වාගේ
යන්තම් හොරෙන්

දැන උන්න නම්
විඳවන තරම්
සමුගන්නෙ නෑ
මගෙ රත්තරන්

දෛවයේ සරදමෙන්
වෙන්වෙලා අපි අපෙන්
බොහෝ කල්
ගත වුනත්
ලං වෙන්න බෑ යලිත්

හුරු පුරුදු තනිකමෙන්
හිත පෙඟිලා
සත්තකින්
වැරැද්දක් උනා නම්
සමා වෙන්න ද මගෙන්
සමා වෙන්න ද මගෙන්

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

සමිතා මුදුන්කොටුව
සමිතා මුදුන්කොටුව ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021