මුල ගී පද දකිනවිට පන්සලක් පිලිමයක් බෝධියක්
F
T
P

දකිනවිට පන්සලක් පිලිමයක් බෝධියක් ගී පද

දකිනවිට පන්සලක්
පිලිමයක් බෝධියක්
හුනස්නෙන් නැගිටිමින් වඳිනවා
හදේ නැති භක්තියක්
වත පුරා තවරගෙන
අඩවන්ව නෙත් බරව බලනවා

ගැබිනි මවු කෙනෙකු හෝ
රෝගියෙකු දුටු කලට
කවුළුවෙන් අනන්තය සොයනවා
අතෙහි රැඳි පොත පතෙහි
එකම පේලිය තුලම
නෙත් දහස් වාරයක් දුවනවා

දකිනවිට පන්සලක්
පිලිමයක් බෝධියක්
හුනස්නෙන් නැගිටිමින් වඳිනවා
හදේ නැති භක්තියක්
වත පුරා තවරගෙන
අඩවන්ව නෙත් බරව බලනවා

වාරු නැති මහළු වත
නෙතෙහි ගැටෙතැයි බියෙන්
දෙනෙත් යුග නිදි කිරා වැටෙනවා
ලොවේ ඇති දහසකුත්
ගැටළු සිහියට නගා
අහස බිම ගැටලන්න හදනවා

දකිනවිට පන්සලක්
පිලිමයක් බෝධියක්
හුනස්නෙන් නැගිටිමින් වඳිනවා
හදේ නැති භක්තියක්
වත පුරා තවරගෙන
අඩවන්ව නෙත් බරව බලනවා

ගීත ගායනය

මාලනී බුලත්සිංහල
මාලනී බුලත්සිංහල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021