මුල ගී පද දකුණ නැගෙනහිර බටහිර උතුරද
F
T
P

දකුණ නැගෙනහිර බටහිර උතුරද ගී පද

දකුණ නැගෙනහිර
බටහිර උතුරද
එක කොඩියේ හෙවණේ
එකමැ දැයක් වී
මහ බලයක් වී
පෙරටමැ යමු ලංකා
ලංකා

ඉපැදුනු අපහට ලක් පොළොවේ
සුරුවිරුකම් උපතින් හුරු වේ
දක්වමු දස්කම්
ලක්කම් විස්කම්
විස්මවමින් මුළු ලෝ

කන්දට කෙන්දට
කොන්දට හුරු වී
වන් වන් ලතැසුරු වී
විපත පවා සැපතට හරවාලා
පෙරටමැ යමු ලංකා
ලංකා

ඉපැදුනු අපහට ලක් පොළොවේ
සුරුවිරුකම් උපතින් හුරු වේ
දක්වමු දස්කම්
ලක්කම් විස්කම්
විස්මවමින් මුළු ලෝ

වැටුණත් නැඟිටිමු
වැටි වැටි නැඟිටිමු
නැගැ නැගැ යමු දියුණේ
බාධා වලටද බාධා ගෙන දී
පෙරටමැ යමු ලංකා
ලංකා

ඉපැදුනු අපහට ලක් පොළොවේ
සුරුවිරුකම් උපතින් හුරු වේ
දක්වමු දස්කම්
ලක්කම් විස්කම්
විස්මවමින් මුළු ලෝ

වීර විකුම් පෑ
ආදි මුතුන් ගිය
පාර අපේ උරුමේ
දෑර ඔවුන් මඟ
සූර ලෙසින් වැද
පෙරටමැ යමු ලංකා
ලංකා

ඉපැදුනු අපහට ලක් පොළොවේ
සුරුවිරුකම් උපතින් හුරු වේ
දක්වමු දස්කම්
ලක්කම් විස්කම්
විස්මවමින් මුළු ලෝ

ගීත ගායනය

සුනිල් ශාන්ත
සුනිල් ශාන්ත ගේ තවත් ගී පද

අයිවෝ ඩෙනිස්
අයිවෝ ඩෙනිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අරිසෙන් අහුබුදු

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021