මුල ගී පද දකුණු ලකේ අග නගරේ
F
T
P

දකුණු ලකේ අග නගරේ ගී පද

දකුණු ලකේ
අග නගරේ
ගාලු පුරේ සිරි
කෙසේ කියම් දෝ
ගාලූ සිරි වනම් දෝ

දකුණු ලකේ
අග නගරේ
ගාලු පුරේ සිරි
කෙසේ කියම් දෝ
ගාලූ සිරි වනම් දෝ

අත් දිග
හැට්ටේ ඇඳගත්
ගාලු ලඳුන්නේ
දෑත පුරා
රන් වළලු
නාද නගන්නේ

මූදු සුළං විඳිමින්
හිර බැස යන යාමේ
ගාලු පවුර මත
කුමරියො
වැතිර සිටින්නේ

දකුණු ලකේ
අග නගරේ
ගාලු පුරේ සිරි
කෙසේ කියම් දෝ
ගාලූ සිරි වනම් දෝ

පනා කපන්නෝ
කළුවර
කැටයම් කරුවෝ
කලා සිල්ප
දියුණු කරන
විස්කම් දරුවෝ

රේස් තිරික්කලේ නැගී
ගාලු තරුණයෝ
පෙර සිංහල
විරු දරුවන්
බල පෙන්වන්නේ

දකුණු ලකේ
අග නගරේ
ගාලු පුරේ සිරි
කෙසේ කියම් දෝ
ගාලූ සිරි වනම් දෝ

දකුණු ලකේ
අග නගරේ
ගාලු පුරේ සිරි
කෙසේ කියම් දෝ
ගාලූ සිරි වනම් දෝ

ගීත ගායනය

චිත්‍රා සෝමපාල
චිත්‍රා සෝමපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021