මුල ගී පද දම් පාටින් ලා සඳ බැස යනවා
F
T
P

දම් පාටින් ලා සඳ බැස යනවා ගී පද

දම් පාටින් ලා
සඳ බැස යනවා
ආකාසේ
රන්වන් පාටයි
සමුගෙන යන්න
මගෙන්
තව මොහොතයි
නොදොඩා
ඉන්නේ ඇයි
නොදොඩා
ඉන්නේ ඇයි

දම් පාටින් සඳ
මුහුණ පෙනෙනවා
වෙන් වී යන
මොහොතක් නෑඟෙයි
දෑසට ලංව තවත්
මේ මොහොතේ
ගොළු වී
ඉන්නෙමි මම්
ගොළු වී
ඉන්නෙමි මම්

සෙවනැලි
නොමැකේ නම්
එළිය කළු
නොවේ නම්

සෙවනැලි
නොමැකේ නම්
එළිය කළු
නොවේ නම්

බිත්ති පුරා ඔබෙ
සෙවනැලි ඇන්දේ
තනිය මකා ගන්නයි
එනතුරු
සොයා මගේ
සෙනෙහස මතු දා

දම් පාටින් ලා
සඳ බැස යනවා
ආකාසේ
රන්වන් පාටයි
සමුගෙන යන්න
මගෙන්
තව මොහොතයි
නොදොඩා
ඉන්නේ ඇයි
නොදොඩා
ඉන්නේ ඇයි

දම් පාටින් සඳ
මුහුණ පෙනෙනවා
වෙන් වී යන
මොහොතක් නෑඟෙයි
දෑසට ලංව තවත්
මේ මොහොතේ
ගොළු වී
ඉන්නෙමි මම්
ගොළු වී
ඉන්නෙමි මම්

රෑ කල
දිගු වේ නම්
ලා සඳ
නොමැකේ නම්

රෑ කල
දිගු වේ නම්
ලා සඳ
නොමැකේ නම්

නෙළුම් පතක රැඳි
පිණි බිඳුවක් සේ
ලමැදතලා යහනේ
ඉන්නම්
පමා වෙලා හිරු‍
නැගෙන තුරා

දම් පාටින් ලා
සඳ බැස යනවා
ආකාසේ
රන්වන් පාටයි
සමුගෙන යන්න
මගෙන්
තව මොහොතයි
නොදොඩා
ඉන්නේ ඇයි
නොදොඩා
ඉන්නේ ඇයි

දම් පාටින් සඳ
මුහුණ පෙනෙනවා
වෙන් වී යන
මොහොතක් නෑඟෙයි
දෑසට ලංව තවත්
මේ මොහොතේ
ගොළු වී
ඉන්නෙමි මම්
ගොළු වී
ඉන්නෙමි මම්

ගීත ගායනය

මාලනී බුලත්සිංහල
මාලනී බුලත්සිංහල ගේ තවත් ගී පද

ගුණදාස කපුගේ
ගුණදාස කපුගේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021