මුල ගී පද දඟකාර ඔය දෑස දුටුවා එදා
F
T
P

දඟකාර ඔය දෑස දුටුවා එදා ගී පද

දඟකාර ඔය දෑස
දුටුවා එදා
දුර ඈත
පාසැල් වියේ
නොදැනීම අපගේම
සිත් යා වුනා
දසුනින්ම හසුනක් මවා

දඟකාර ඔය දෑස
දුටුවා එදා
දුර ඈත
පාසැල් වියේ
නොදැනීම අපගේම
සිත් යා වුනා
දසුනින්ම හසුනක් මවා

උදයේ හවා
ඔබ හමු වී එදා
දෙඩුවා බැඳීලා සෙනේ

උදයේ හවා
ඔබ හමු වී එදා
දෙඩුවා බැඳීලා සෙනේ

දෙකොපුල් විලේ
හසරැල් පිපී
සතුටින්ම කල් යා වුනා

දඟකාර ඔය දෑස
දුටුවා එදා
දුර ඈත
පාසැල් වියේ
නොදැනීම අපගේම
සිත් යා වුනා
දසුනින්ම හසුනක් මවා

සසරේ සදා
අප බැඳෙමුයි පතා
වැඩුණා හදේහී සෙනේ

සසරේ සදා
අප බැඳෙමුයි පතා
වැඩුණා හදේහී සෙනේ

නිලුපුල් නෙතේ
හසරැල් මැකී
කඳුළින්ම වෙන්වී ගියා

දඟකාර ඔය දෑස
දුටුවා එදා
දුර ඈත
පාසැල් වියේ
නොදැනීම අපගේම
සිත් යා වුනා
දසුනින්ම හසුනක් මවා

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සුනිල් ගුණවර්ධන

සංගීත නාද රටා

රංජිත් පෙරේරා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021