මුල ගී පද දන්නෝ බුදුන්ගේ ශ්‍රී ධර්මස්කන්ධා
F
T
P

දන්නෝ බුදුන්ගේ ශ්‍රී ධර්මස්කන්ධා ගී පද

දන්නෝ බුදුන්ගේ ශ්‍රී ධර්මස්කන්ධා
පේවී රකිති සොඳ සීලේ නිබන්දා
දන්නෝ බුදුන්ගේ ශ්‍රී ධර්මස්කන්ධා
පේවී රකිති සොඳ සීලේ නිබන්දා

ක්ලේශ නස්නා භික්ෂු
ඇත්තේය බොහොසේ
ක්ලේශ නස්නා භික්ෂු
ඇත්තේය බොහොසේ
රහතුන් නි වසනා පායා ප්‍රකාශේ

දන්නෝ බුදුන්ගේ ශ්‍රී ධර්මස්කන්ධා
පේවී රකිති සොඳ ශීලේ නිබන්දා

භූලෝ මතේහි දෙව්ලෝ පෑවා සේ
පේනා මෙපුර මුනි සාසන වාසේ

ඉර්දියෙන් යන්නා වූ නෙක් රහතුන්ගේ
ඉර්දියෙන් යන්නා වූ නෙක් රහතුන්ගේ
සෙවනැල්ලෙනි හිරු රශ්මිය භන්ගේ
සෙවනැල්ලෙනි හිරු රශ්මිය භන්ගේ

මානෙල් නෙළුම් හා ඕලූ පුෂ්පාදී
ඇත්තේ පොකුණුවල බෝ ජල පෑදී

සේරු පන්ති පන්ති පීනති බොහොසේ
සේරු පන්ති පන්ති පීනති බොහොසේ
අනුරාධ නගරය දැන් පෙනෙනාසේ
අනුරාධ නගරය දැන් පෙනෙනාසේ

ගීත ගායනය

රුක්මණී දේවි
රුක්මණී දේවි ගේ තවත් ගී පද

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021