මුල ගී පද දරුවෝ ඇති අම්මාලා දරු සුරතල් පෙන්නාලා
F
T
P

දරුවෝ ඇති අම්මාලා දරු සුරතල් පෙන්නාලා ගී පද

දරුවෝ ඇති අම්මාලා
දරු සුරතල් පෙන්නාලා
හඬවා නෙත මා
සිත පාරනවා
දරුවෝ නැත මා පතලා
දරුවෝ නැත මා පතලා
දරුවෝ ඇති අම්මාලා

හඬනා කිරි දරුවෝ
තුරුල පුරා පැතුවා
පව් පුරවා සංසාරයේ
මවු පදවිය නැතුවා

දරුවෝ ඇති අම්මාලා
දරු සුරතල් පෙන්නාලා
හඬවා නෙත මා
සිත පාරනවා
දරුවෝ නැත මා පතලා
දරුවෝ නැත මා පතලා
දරුවෝ ඇති අම්මාලා

කුරුළු මුවෝ සතුනේ
දරු සෙනෙහේ විඳිනා
මිනිස් භවේ මහිමේ මගේ
මට දරුවෝ නොදෙනා

දරුවෝ ඇති අම්මාලා
දරු සුරතල් පෙන්නාලා
හඬවා නෙත මා
සිත පාරනවා
දරුවෝ නැත මා පතලා
දරුවෝ නැත මා පතලා
දරුවෝ ඇති අම්මාලා

ගීත ගායනය

නීලා වික්‍රමසිංහ
නීලා වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021