මුල ගී පද දවසක් දා හැන්දෑවක
F
T
P

දවසක් දා හැන්දෑවක ගී පද

දවසක් දා හැන්දෑවක
පොතක් බලන්නට සිතුණා
සිතුවෙත් නෑ
ඒ ජාමෙට
ඔබව මතක්වෙයි කියලා

ඈ මගේ ගතේ
හැඟුමන් පෙළා
ඈ මගේ සිතේ
සක්මන් කළා
මා දිහා බලා
සුසුමන් සලා
ආදරෙයි කියා
නොකියා ගියා
කියා පොතේ
ලියැවී තිබුණා

රේණු රේණු
මල් මිටේ රේණු
ඈට පෙම් කරන්න
මට බෑ ලූ
රන් සමනළ තටු
මට ලැබෙන්නෙ
නෑ ලූ
රොන් පිරී සැලෙන්න
මල් රේණු

සඳවත දෝ
මා දුටුවේ
ඔබෙ ගත දෝ
මා දුටුවේ
සිතුවම් දෝ
මා දුටුවේ
හැබහින් දෝ
ඔබ දුටුවේ

ඈ මගේ ගතේ
හැඟුමන් පෙළා
ඈ මගේ සිතේ
සක්මන් කළා
මා දිහා බලා
සුසුමන් සලා
ආදරෙයි කියා
නොකියා ගියා
කියා පොතේ
ලියැවී තිබුණා

රේණු රේණු
මල් මිටේ රේණු
ඈට පෙම් කරන්න
මට බෑ ලූ
රන් සමනළ තටු
මට ලැබෙන්නෙ
නෑ ලූ
රොන් පිරී සැලෙන්න
මල් රේණු

රේණු රේණු
මල් මිටේ රේණු
ඈට පෙම් කරන්න
මට බෑ ලූ
රන් සමනළ තටු
මට ලැබෙන්නෙ
නෑ ලූ
රොන් පිරී සැලෙන්න
මල් රේණු

රොන් පිරී සැලෙන්න
මල් රේණු
ඈට පෙම් කරන්න
මට බෑ ලූ

ගීත ගායනය

රූකාන්ත ගුණතිලක
රූකාන්ත ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රූකාන්ත ගුණතිලක

සංගීත නාද රටා

රූකාන්ත ගුණතිලක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021