මුල ගී පද දවසක් දා කකුළුවෙකුට
F
T
P

දවසක් දා කකුළුවෙකුට ගී පද

දවසක් දා කකුළුවෙකුට
මොනවද හිතිලා
කෙලින් යන්න ටියුෂන් දෙන
පන්තියකට ගියා
මාස හයක් පාඩං වැඩ
තැපෑලෙන් කළා
කෙලින් යාමෙ උපාදියෙන්
ඉහළින් ගොඩවුනා

හරි තේජස් මැද කකුළු කොළුවා
කෙළින් ගමන් කළේ
මූ අංගවිකල කකුළුවෙකැයි
සැවොම විහිළු කළේ

නෑ සීයෙ මේක නියම ගමන
තමයි අපේ රැහේ
ඌ කිව්ව නමුත් කවුරුත් නෑ
කෙළින් ගමන් කළේ

දවසක් දා කකුළුවෙකුට
මොනවද හිතිලා
කෙලින් යන්න ටියුෂන් දෙන
පන්තියකට ගියා
මාස හයක් පාඩං වැඩ
තැපෑලෙන් කළා
කෙලින් යාමෙ උපාදියෙන්
ඉහළින් ගොඩවුනා

මේ සැවොම ඇදට යනවානං
මටත් මොකෝ කියා
සහතිකය ඉරා දමලා ඌත්
පරණ ගමන ගියා

මේ සැවොම ඇදට යනවානං
මටත් මොකෝ කියා
සහතිකය ඉරා දමලා ඌත්
පරණ ගමන ගියා

දවසක් දා කකුළුවෙකුට
මොනවද හිතිලා
කෙලින් යන්න ටියුෂන් දෙන
පන්තියකට ගියා
මාස හයක් පාඩං වැඩ
තැපෑලෙන් කළා
කෙලින් යාමෙ උපාදියෙන්
ඉහළින් ගොඩවුනා

කෙලින් යාමෙ උපාදියෙන්
ඉහළින් ගොඩවුනා
කෙලින් යාමෙ උපාදියෙන්
ඉහළින් ගොඩවුනා

ගීත ගායනය

ෆ්‍රෙඩී සිලවා
ෆ්‍රෙඩී සිලවා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021