මුල ගී පද දවසක් දා රෑ වසන්ත සැණකෙළියේ
F
T
P

දවසක් දා රෑ වසන්ත සැණකෙළියේ ගී පද

දවසක් දා රෑ
වසන්ත සැණකෙළියේ
දෙනෝදහක් මැද
ඒ රුවමයි දුටුවේ
සවන් පිරූ
සත්සර මැද්දේ
ඔහුගේ ගී හඬ
මට ඇසුනේ
මා සිත හඬවා
ඇයි ඔහු යන්න ගියේ
මා සිත හඬවා
ඇයි ඔහු යන්න ගියේ

කලබල නගරේ
යද්දී මදිදහනේ
නොසිතූ සේ ඔහු
මා අසලින් ඇදුනේ
සවන් පෙළුෑ රිය
හඬ මැද්දේ
ඔහුගේ ගී හඬ
හිත රැඳුනේ
මා සිත හඬවා
ඇයි ඔහු යන්න ගියේ
මා සිත හඬවා
ඇයි ඔහු යන්න ගියේ

හැමදා නින්දේ
සිහින වැලේ
සැඟවෙන්නේ
ඇයි හිත රිදවන්නේ
කිසිවක් නොකියන්නේ

ඔහු අත වෙනතක
බැඳිලාදෝ නෑ දන්නේ
කොතැනද නවතින්නේ
කවුදෝ දන්නේ

හැමදා නින්දේ
සිහින වැලේ
සැඟවෙන්නේ
ඇයි හිත රිදවන්නේ
කිසිවක් නොකියන්නේ

ඔහු අත වෙනතක
බැඳිලාදෝ නෑ දන්නේ
කොතැනද නවතින්නේ
කවුදෝ දන්නේ

දවසක් දා රෑ
වසන්ත සැණකෙළියේ
දෙනෝදහක් මැද
ඒ රුවමයි දුටුවේ
සවන් පිරූ
සත්සර මැද්දේ
ඔහුගේ ගී හඬ
මට ඇසුනේ
මා සිත හඬවා
ඇයි ඔහු යන්න ගියේ
මා සිත හඬවා
ඇයි ඔහු යන්න ගියේ

කලබල නගරේ
යද්දී මදිදහනේ
නොසිතූ සේ ඔහු
මා අසලින් ඇදුනේ
සවන් පෙළුෑ රිය
හඬ මැද්දේ
ඔහුගේ ගී හඬ
හිත රැඳුනේ
මා සිත හඬවා
ඇයි ඔහු යන්න ගියේ
මා සිත හඬවා
ඇයි ඔහු යන්න ගියේ

ගීත ගායනය

නීලා වික්‍රමසිංහ
නීලා වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021