මුල ගී පද දෑස පියා ගත් කළ මට මැවෙන්නෙ ඔබෙ රුව
F
T
P

දෑස පියා ගත් කළ මට මැවෙන්නෙ ඔබෙ රුව ගී පද

දෑස පියා ගත් කළ මට
මැවෙන්නෙ ඔබෙ රුව
ඈත කඳුකරෙන් එන නල
ගෙනෙන්නෙ ඔබෙ හඬ
දෑස පියා ගත් කළ මට
මැවෙන්නෙ ඔබෙ රුව
ඈත කඳුකරෙන් එන නල
ගෙනෙන්නෙ ඔබෙ හඬ

කුමාරියේ
අමතක නොවේ
ලස්සන රුවේ
සිත සැනසුවේ

දෑස පියා ගත් කළ මට
මැවෙන්නේ ඔබ රුව
ඈත කඳුකරෙන් එන නල
ගෙනෙන්නෙ ඔබෙ හඬ
කුමාරියේ
අමතක නොවේ
ලස්සන රුවේ
සිත සැනසුවේ

අතින් අත වෙලී වෙරළේ
තනි වුනු මොහොතේ
ඈත නිම් වළල්ලේ නෙත්
රැඳුනු මොහොතේ

අතින් අත වෙලී වෙරළේ
තනි වුනු මොහොතේ
ඈත නිම් වළල්ලේ නෙත්
රැඳුනු මොහොතේ
සිත කැළඹුනේ
ඇයි නොම දැනේ
කී දෙයක්ද අරුමයක්ද
මට සිතා ගන්න නොහේ

දෑස පියා ගත් කළ මට
මැවෙන්නේ ඔබ රුව
ඈත කඳුකරෙන් එන නල
ගෙනෙන්නෙ ඔබෙ හඬ
කුමාරියේ
අමතක නොවේ
ලස්සන රුවේ
සිත සැනසුවේ

ගලින් ගල හැපී පෙන කැටි
විසිරෙනු දැකලා
නිම්න වූ සිතේ සතුටින්
හසරැල් පිරිලා

ගලින් ගල හැපී පෙන කැටි
විසිරෙනු දැකලා
නිම්න වූ සිතේ සතුටින්
හසරැල් පිරිලා
මතකය මගේ
අවදි වුනේ
ඒ එදාය මේ මෙදාය
මට සිතා ගන්න නොහේ

දෑස පියා ගත් කළ මට
මැවෙන්නෙ ඔබෙ රුව
ඈත කඳුකරෙන් එන නල
ගෙනෙන්නෙ ඔබෙ හඬ
දෑස පියා ගත් කළ මට
මැවෙන්නෙ ඔබෙ රුව
ඈත කඳුකරෙන් එන නල
ගෙනෙන්නෙ ඔබෙ හඬ

කුමාරියේ
අමතක නොවේ
ලස්සන රුවේ
සිත සැනසුවේ

ගීත ගායනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

ජැක්සන් ඇන්තනී
ජැක්සන් ඇන්තනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

සංගීත නාද රටා

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021