මුල ගී පද දැන් ඉතින් වෙන කුමක් ඉර හඳට වඩා
F
T
P

දැන් ඉතින් වෙන කුමක් ඉර හඳට වඩා ගී පද

ඉර හඳට වඩා
අපි ඈත බව
දන්නවා
ඒ වුනත්
අහම්බෙන්
එකම එක
මොහොතකට
ඔබට මා
හමු වෙලා

දැන් ඉතින්
වෙන කුමක්
කරන්න ද
දැන් ඉතින්
වෙන කුමක්
කරන්න ද
ආදරය
කරනු මිස
ආදරය
කරනු මිස

මහා
පතරංගෙටත් වඩා
දිග කතාවක
කොම්බුවක්
තරම් නැති
අපේ ලව්
සිංදුවේ

අන්තරා පේළියක
සමන්තී
මා ඔබව ඉම්බා

පැය කටුව
කුමකට ද
ඔරලෝසු මූණකට
ඔරලෝසු මූණකට

කල්පයක් කියන්නේ
තප්පරෙන්
බිඳක් නම්
කල්පයක් කියන්නේ
තප්පරෙන්
බිඳක් නම්
සාර සංඛ්‍ය
කල්ප ලක්ෂයක්
මා ඔබට
තුරුළු වී
නිදිබරව උන්නා
සමන්තී සමන්තී

ඔබේ
තොල් පෙති වැදී
මගෙ නළලේ
කොනක
කේශනාලිකාවක්
පිපිරුණා
කේශනාලිකාවක්
පිපිරුණා

දැන් ඉතින්
වෙන කුමක්
කරන්න ද
දැන් ඉතින්
වෙන කුමක්
කරන්න ද
ආදරය
කරනු මිස
ආදරය
කරනු මිස

ආදරය
කරනු මිස
ආදරය
කරනු මිස
ආදරය
කරනු මිස

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021