මුල ගී පද ඩෙනිමක් වගේ මගෙ ආදරේ
F
T
P

ඩෙනිමක් වගේ මගෙ ආදරේ ගී පද

මගෙ ආදරේ ඩෙනිමක් වගේ
ඔබ හට ළඳේ නෑ වැටහුණේ
මිතුරා මගේ ඩෙනිමයි අනේ
ඕනෑ දුකක් ඉවසයි ලොවේ
ආදරෙ වගේ

ඔබෙ ආදරේ ඩෙනිමක් වගේ
උන හැටි අනේ නෑ තේරුණේ
ආදරෙ කළා දෑසම වසා
මුළු හිත පුරා යයිදෝ ගලා
මගෙ ආදරේ

අව්වත් එකයි
වැස්සත් එකයි
ඩෙනිමට එකයි
දුකටත් හුරුයි
සතුටත් හුරුයි
මං ඒ වගෙයි

වැටහුනෙ දැනුයි
තේරුනෙ දැනුයි
ඔබ මාගෙමයි
ඔබ නම් හැඩයි
ඩෙනිමට හැඩයි
මං ආදරෙයි

දින සති ගෙවෙයි ඔබ ළඟ මගේ
ඔබෙ ආදරෙන් පපුවම පිරේ
දිගුකල් ගියත් ඊයේ වගේ
මට දැන් දැනේ ආදරෙ අගේ
ඩෙනිමක් වගේ

මට නුඹ වගේ කවුරුත් නැතේ
නුඹෙ ආදරේ අහසක් වගේ
දුක සැප බෙදන් එමු මේ වගේ
ඔබෙ ආදරේ දිගුකල් රැඳේ
ඩෙනිමක් වගේ

අව්වත් එකයි
වැස්සත් එකයි
ඩෙනිමට එකයි
දුකටත් හුරුයි
සතුටත් හුරුයි
මං ඒ වගෙයි

වැටහුනෙ දැනුයි
තේරුනෙ දැනුයි
ඔබ මාගෙමයි
ඔබ නම් හැඩයි
ඩෙනිමට හැඩයි
මං ආදරෙයි

ඔබයි මමයි
අපේ ලොවයි
දුකයි සැපයි
රසයි හොඳයි
මේ ආදරේ

ඔබයි මමයි
අපේ ලොවයි
දුකයි සැපයි
ජීවිතයයි
මේ ආදරේ

අව්වත් එකයි
වැස්සත් එකයි
ඩෙනිමට එකයි
දුකටත් හුරුයි
සතුටත් හුරුයි
මං ඒ වගෙයි

වැටහුනෙ දැනුයි
තේරුනෙ දැනුයි
ඔබ මාගෙමයි
ඔබ නම් හැඩයි
ඩෙනිමට හැඩයි
මං ආදරෙයි

මං ආදරෙයි
මං ආදරෙයි
මං ආදරෙයි
මං ආදරෙයි

ගීත ගායනය

උමාරියා සිංහවන්ස
උමාරියා සිංහවන්ස ගේ තවත් ගී පද

ඩිව්ශාන් පෙරේරා
ඩිව්ශාන් පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මනුරංග විජේසේකර

සංගීත නාද රටා

ළහිරු පෙරේරා
විරේශ් කුරේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021