මුල ගී පද දෙන්න ප්‍රියේ දෑතට ඔය දෑත
F
T
P

දෙන්න ප්‍රියේ දෑතට ඔය දෑත ගී පද

ජෝතිපාල) දෙන්න ප්‍රියේ දෑතට ඔය දෑත
දෙන්න ප්‍රියේ දෑතට ඔය දෑත
අන්න සඳක් නැගේ නැගේ පායා

රුක්මණී) මෙන්න සුදෝ ගන්නකො මගෙ දෑත
මෙන්න සුදෝ ගන්නකො මගෙ දෑත
සුනිල් ජලේ දිලේ දිලේ චායා

ජෝතිපාල) දෙන්න ප්‍රියේ දෑතට ඔය දෑත

ජෝතිපාල) ඔරුවෙ නැගී පැදලා පාවෙමූ නැලවීලා
ඔරුවෙ නැගී පැදලා පාවෙමූ නැලවීලා
කුමුදු කුසුම් නෙළලා දෙන්නෙමී සුපෙම් පාලා

රුක්මණී) ආදරයේ සිහින සැබෑ වීලා
ආදරයේ සිහින සැබෑ වීලා
මගෙ හිතේ මලාක් පිපී ආවා

ජෝතිපාල) දෙන්න ප්‍රියේ දෑතට ඔය දෑත
අන්න සඳක් නැගේ නැගේ පායා

රුක්මණී) මෙන්න සුදෝ ගන්නකො මගෙ දෑත

රුක්මණී) ජීවිතයේ ආලෝකේ ඔබයි සදා කාලේ
ජීවිතයේ ආලෝකේ ඔබයි සදා කාලේ
ආයෙ වෙනස් වෙන්නේ නෑ උදාර පරමාලේ

ජෝතිපාල) රත්තරනේ දනිමි මමත් ඒක
රත්තරනේ දනිමි මමත් ඒක
කුරුල්ලෙකුත් ගහේ ඉඳන් කීවා

රුක්මණී) මෙන්න සුදෝ ගන්නකො මගෙ දෑත
සුනිල් ජලේ දිලේ දිලේ චායා

ජෝතිපාල) දෙන්න ප්‍රියේ දෑතට ඔය දෑත

ජෝතිපාල) ගැන්නත් තරු අඹරේ බැහැ මනින්න මගෙ ප්‍රේමේ
ගැන්නත් තරු අඹරේ බැහැ මනින්න මගෙ ප්‍රේමේ
රංජනීයේ ඔබවේ දෙව් දුවනිය සැනසීමේ

රුක්මණී) ඇත්තට ඔය සත්තටමද ඒක
මෙන්න සුදෝ ගන්නකො මගෙ දෑත
සුනිල් ජලේ දිලේ දිලේ චායා

ජෝතිපාල) දෙන්න ප්‍රියේ දෑතට ඔය දෑත
අන්න සඳක් නැගේ නැගේ පායා

දෙදෙනාම) දෙන්න ප්‍රියේ දෑතට ඔය දෑත

ගීත ගායනය

රුක්මණී දේවි
රුක්මණී දේවි ගේ තවත් ගී පද

එච්. ආර්. ජෝතිපාල
එච්. ආර්. ජෝතිපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කරුණාරන අබේසේකර
පී.එල්.ඒ.සෝමපාල

සංගීත නාද රටා

නාචේ නාගීන් භාජේ බීන්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021