මුල ගී පද දෙනුවන් පියා කඳුලින් ලියූ ආදරේ
F
T
P

දෙනුවන් පියා කඳුලින් ලියූ ආදරේ ගී පද

දෙනුවන් පියා
කඳුලින් ලියූ ආදරේ
සිහිනෙන් වගේ
ඇවිදින් ගියා මේ රැයේ
නෑ සත්තමයි
ඔබමයි මගේ ආදරේ
සයුරෙන් මෙහා
සිටියත් සදා පාළුවේ

බොඳ වෙන්නෙපා දැන්
ඔබ ඇන්ද සිතුවම්
හදේ
පන්හිඳට හුරුවී
කවි ලිව්වා මා
මුළු රැයේ

ඉකිබින්ද සුසුමන්
ඔබ හින්දා වැලපෙයි
මගේ ළයේ
එනකං බලා ඉන්නෙමි
මේ දෙනුවන් අයා

දෙනුවන් පියා
කඳුලින් ලියූ ආදරේ
සිහිනෙන් වගේ
ඇවිදින් ගියා මේ රැයේ

සඳ රේණු අතුරා
ගිනි දැල්වු
අපෙ යහන මේ
තුරුලේ හොවා මා
අඳුරේ කියූ ආදරේ

මිණි මුතු එපා දැන්
ඔය දෑස
මගේ ජීවිතේ ප්‍රියේ
එනකං බලා ඉන්නෙමි
මේ දෙනුවන් අයා

දෙනුවන් පියා
කඳුලින් ලියූ ආදරේ
සිහිනෙන් වගේ
ඇවිදින් ගියා මේ රැයේ
නෑ සත්තමයි
ඔබමයි මගේ ආදරේ
සයුරෙන් මෙහා
සිටියත් සදා පාළුවේ

ගීත ගායනය

උමාරියා සිංහවන්ස
උමාරියා සිංහවන්ස ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සම්පතත් ප්‍රනාන්දුපුල්ලෙ

සංගීත නාද රටා

බාතිය ජයකොඩි
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021