මුල ගී පද දෑත දෙපා ලන ගිගිරි සරින්
F
T
P

දෑත දෙපා ලන ගිගිරි සරින් ගී පද

දෑත දෙපා ලන ගිගිරි සරින්
මා කැඳවා නොතැවෙන්
සිව් සිය ගව් දුර
ඇදෙන ලෙසින්
සෝක සුසුම් නොහෙලන්

දෑත දෙපා ලන ගිගිරි සරින්
මා කැඳවා නොතැවෙන්
සිව් සිය ගව් දුර
ඇදෙන ලෙසින්
සෝක සුසුම් නොහෙලන්

පෙර මග පියවර මැකෙන ලෙසින්
ඈතට යනු මැන අසුරු සැණින්
මා හඬවන්නට සිහින තුලින්
අයැදිමි යලි මෙහි නොඑන ලෙසින්

දෑත දෙපා ලන ගිගිරි සරින්
මා කැඳවා නොතැවෙන්
සිව් සිය ගව් දුර
ඇදෙන ලෙසින්
සෝක සුසුම් නොහෙලන්

නිදි යහනට වන් අකුණු සරින්
මතක සිහින සිතුවිලි පුබුදන්
හද මලගම දා මම වැලපෙම්
විදුලිය සේ යලි සිනහා නොවෙන්

දෑත දෙපා ලන ගිගිරි සරින්
මා කැඳවා නොතැවෙන්
සිව් සිය ගව් දුර
ඇදෙන ලෙසින්
සෝක සුසුම් නොහෙලන්

ගීත ගායනය

ලක්ෂ්මන් විජේසේකර
ලක්ෂ්මන් විජේසේකර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කුමාරදාස සපුතන්ත්‍රි

සංගීත නාද රටා

ලක්ෂ්මන් විජේසේකර
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021