මුල ගී පද දෙවියන් විසින් දුන් පඬුරක් ලෙසින්
F
T
P

දෙවියන් විසින් දුන් පඬුරක් ලෙසින් ගී පද

දෙවියන් විසින්
දුන් පඬුරක් ලෙසින්
ප්‍රියයානණේ
ඔබ සුරකිම් බැතින්

දෙවියන් විසින්
දුන් පඬුරක් ලෙසින්
ප්‍රියයානණේ
ඔබ සුරකිම් බැතින්
ප්‍රියයානණේ

කලලේ උපන්
කොඳ මල් කැලේ

කලලේ උපන්
කොඳ මල් කැලේ
පොබයා සිසිල්
පින්නෙන් දෙවූ
තරිඳුන් ඔබයි
ප්‍රියයානණේ

දෙවියන් විසින්
දුන් පඬුරක් ලෙසින්
ප්‍රියයානණේ
ඔබ සුරකිම් බැතින්
ප්‍රියයානණේ

රණ බිම් වැදී
සතුරන් දිනා

රණ බිම් වැදී
සතුරන් දිනා
වියවුල් නැසූ
විජිතේ මගේ
නිරිඳුන් ඔබයි
ප්‍රියයානණේ

දෙවියන් විසින්
දුන් පඬුරක් ලෙසින්
ප්‍රියයානණී
ඔබ සුරකිම් බැතින්

දෙවියන් විසින්
දුන් පඬුරක් ලෙසින්
ප්‍රියයානණී
ඔබ සුරකිම් බැතින්
ප්‍රියයානණී

ගීත ගායනය

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සුනිල් ආරියරත්න

සංගීත නාද රටා

මර්වින් පෙරේරා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021