මුල ගී පද දෙවැනි බුදුන් ලෙස
F
T
P

දෙවැනි බුදුන් ලෙස ගී පද

දෙවැනි බුදුන් ලෙස
ලොවම උවම් කල
ලොවක පිදුම් ලද
ලොවට උතුම් ලඳ

අම්මා
අම්මා
අම්මා

දෙසවන් සනහා
මා නැලවූ ඔබ
මියුරු මියැසියේ
අරුත කියා දුනි
ඒ මියැසිය
අද මා ගයනා විට
මා සිපගන්නට
ඔබ මා ළඟ නැත

අම්මා
අම්මා
අම්මා

ඇසට හඬන්නට
කඳුලැලි දුන් ඔබ
ළතැවුල් දරනා
දිරිය ලබා දුනි
ඒ දිරියෙන්
ලොව ජය ලබනා විට
මා සිප ගන්නට
ඔබ මා ළඟ නැත

අම්මා
අම්මා
අම්මා

දෙවැනි බුදුන් ලෙස
ලොවම උවම් කල
ලොවක පිදුම් ලද
ලොවට උතුම් ලඳ

අම්මා
අම්මා
අම්මා

ගීත ගායනය

සුනිල් එදිරිසිංහ
සුනිල් එදිරිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021