මුල ගී පද දිවියම වාගේ තාත්තා
F
T
P

දිවියම වාගේ තාත්තා ගී පද

දිවියම වාගේ
දිය කර ප්‍රාණේ
දුක සේ දිවි ගෙවන්නෙ
කොහොමැයි
මේ මනු ලෝකේ
සුරිඳුනි මා‌ගේ
දෙවියොත්
මගෙ ආදර තාත්තයි

පපු ගැබෙනා
දරු පෙමිනා
උතුරන තාත්තා
බිම වැටිලා
වඳිනෙමි මා
මගෙ හොඳ තාත්තා

පපු ගැබෙනා
දරු පෙමිනා
උතුරන තාත්තා
බිම වැටිලා
වඳිනෙමි මා
මගෙ හොඳ තාත්තා

දිව රෑ දෙකේ
වෙලිලා දුකේ
සැනසීම දන් දී ඔබේ
දරුවන් නිසා
විඳිනා සොවේ
දෙවියන් ද
පුදුමෙන් සැලේ
මේ සංසංරේ
පිං වැස්සාවේ
වඳිමී සැමදා
රජුනේ

පපු ගැබෙනා
දරු පෙමිනා
උතුරන තාත්තා
බිම වැටිලා
වඳිනෙමි මා
මගෙ හොඳ තාත්තා

පපු ගැබෙනා
දරු පෙමිනා
උතුරන තාත්තා
බිම වැටිලා
වඳිනෙමි මා
මගෙ හොඳ තාත්තා

සිතු සේ නොබී
සිතු සේ නොකා
දරුවන්ට දුන්නා සුවේ
බෝසත් ගුණේ
පුරනා නිසා
නිවනින්ම සැනසුම්
ලැබේ
මේ සංසංරේ
පිං වැස්සාවේ
වඳිමී සැමදා
රජුනේ


දිවියම වාගේ
දිය කර ප්‍රාණේ
දුක සේ දිවි ගෙවන්නෙ
කොහොමැයි
මේ මනු ලෝකේ
සුරිඳුනි මා‌ගේ
දෙවියොත්
මගෙ ආදර තාත්තයි

පපු ගැබෙනා
දරු පෙමිනා
උතුරන තාත්තා
බිම වැටිලා
වඳිනෙමි මා
මගෙ හොඳ තාත්තා

පපු ගැබෙනා
දරු පෙමිනා
උතුරන තාත්තා
බිම වැටිලා
වඳිනෙමි මා
මගෙ හොඳ තාත්තා

ගීත ගායනය

චාමර වීරසිංහ
චාමර වීරසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ශෙහාන් ගලහිටියාව

සංගීත නාද රටා

ප්‍රියන්ත නාවලගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021