මුල ගී පද දිය ගොඩ හැමතැනැ කිරි ඉතිරේ හඳපානේ
F
T
P

දිය ගොඩ හැමතැනැ කිරි ඉතිරේ හඳපානේ ගී පද

හඳපානේ හඳපානේ
හඳපානේ රෑ යාමේ

දිය ගොඩ හැමතැනැ කිරි ඉතිරේ
ගස් වැල් කිරි මුහුදේ කිමිදේ
මඳ මුදු සුළඟින් අප නැළැවෙන්නේ
බැබැළෙන හඳපානේ

හඳපානේ හඳපානේ
හඳපානේ රෑ යාමේ

මගෙ පොඩි නංගී කිරි ඉල්ලා
දෝත නගා මහ ඉහළ බලා
අම්බිලියෝ කියමින් නැළැවෙන්නේ
බැබැළෙන හඳපානේ

හඳපානේ හඳපානේ
හඳපානේ රෑ යාමේ

දිය මතුපිට කිරි රැල්ල නැගේ
ඔරුවෙක් තනි වී ඈත පෙනේ
හෝ ගා මූදේ රැල්ල බිඳෙන්නේ
බැබැළෙන හඳපානේ

හඳපානේ හඳපානේ
හඳපානේ රෑ යාමේ

වවුලන්ගේ බකමූණන්ගේ
නාදේ ඉඳහිට මටද ඇසේ
කිරි වෙනුවට ගොම සොයමින් යන්නා
බැබැළෙන හඳපානේ

හඳපානේ හඳපානේ
හඳපානේ රෑ යාමේ

ගීත ගායනය

සුනිල් ශාන්ත
සුනිල් ශාන්ත ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

සුනිල් ශාන්ත
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021