මුල ගී පද දූ අනුරාධා කෝමල අත් පා
F
T
P

දූ අනුරාධා කෝමල අත් පා ගී පද

දූ අනුරාධා දූ අනුරාධා
දූ අනුරාධා
දූ අනුරාධා දූ අනුරාධා
දූ අනුරාධා

කෝමල අත් පා
සෙමෙන් සැලේ
හිනැහී යලි මව්
තුරුලෙ වෙලේ

කෝමල අත් පා
සෙමෙන් සැලේ
හිනැහී යලි මව්
තුරුලෙ වෙලේ

හදවත රැඳි දුක්
සෙමින් මැකේ
ජීවිතයම සොම්නසින්
පිරේ
ජීවිතයම සොම්නසින්
පිරේ

දූ අනුරාධා දූ අනුරාධා
දූ අනුරාධා

ප්‍රාර්ථනාවන්
මල් පුබුදා
සිරි දුව අප පැල
වෙත කැන්දා

ප්‍රාර්ථනාවන්
මල් පුබුදා
සිරි දුව අප පැල
වෙත කැන්දා

පිය රජු ලෙස මා
කිරුල දරා
රජ වෙමි මගෙ දිවි
තිබෙන තුරා
රජ වෙමි මගෙ දිවි
තිබෙන තුරා

දූ අනුරාධා දූ අනුරාධා
දූ අනුරාධා
දූ අනුරාධා දූ අනුරාධා
දූ අනුරාධා
දූ අනුරාධා දූ අනුරාධා
දූ අනුරාධා

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021