මුල ගී පද දුබල එළිය ඇති පුංචි කාමරේ
F
T
P

දුබල එළිය ඇති පුංචි කාමරේ ගී පද

දුබල එළිය ඇති
පුංචි කාමරේ
තනි යහනක
තනි වෙලා ආදරේ
හිතේ කිසි තෙතක්
නැතිව මා කෙරේ
අරන් ගියා ඔබ
ඔබේ ආදරේ
මීවිතකට ලොල් වී
අපිළිවෙළයි අද මා

බැඳි වරදකට
නොහික්මුණුකමින්
මගේ චපල
හිත හින්දා

බැඳි වරදකට
නොහික්මුණුකමින්
මගේ චපල
හිත හින්දා

ඔබේ සිතේ ඔබ
මා වෙනුවෙන් තැනු
අහස් මාලිගා බින්දා
අහස් මාලිගා බින්දා

මගෙ සිත අවනත
නොමැතිකමින්
සිදු උනෙ
මොනවද මන්දා

මගෙ සිත අවනත
නොමැතිකමින්
සිදු උනෙ
මොනවද මන්දා

දනී හැරෙන විට
හිමිගේ හොර හිත
ඉවකින් වගේ බිරින්දා
ඉවකින් වගේ බිරින්දා

දුබල එළිය ඇති
පුංචි කාමරේ
තනි යහනක
තනි වෙලා ආදරේ
හිතේ කිසි තෙතක්
නැතිව මා කෙරේ
අරන් ගියා ඔබ
ඔබේ ආදරේ
මීවිතකට ලොල් වී
අපිළිවෙළයි අද මා

ගීත ගායනය

චාමර වීරසිංහ
චාමර වීරසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021