මුල ගී පද දුක අහනා හිත නිවනා සුදු නංගී
F
T
P

දුක අහනා හිත නිවනා සුදු නංගී ගී පද

දුක අහනා
හිත නිවනා

කණගාටුයි මේ
හිත පාළුයි
තනිකම සමගින්
මං යාළුයි
ඔබ නැති ජීවිතයේ
පාට කළුයි

ඔබගෙන් මං
පතනා හුස්මයි
මා ජීවත්
කරනා රහසයි
නැත්තං මාගේ
ආයුෂත් කොටයි

දුක අහනා
හිත නිවනා
මට දිශාව පෙන්වන්නී
වෙනවද මාගේ
අවසන් පෙම්වන්තී

පිරිමදිනා හද තවනා
මට ආලය දක්වන්නී
දෙනවද ඔබගේ
අත් දෙක
සුදු නංගී

අරමුණකින්
තොර වූ මිනිසෙක්
වාගෙයි මං
ඔබ ලබනා තෙක්
අපහසුවෙන්
හිත හසුරවමින්
බලං ඉන්නවා

අඩු තරමින්
නැද්දෝ දැනුවත්
මා ගැන ඇසුවද
කේලම්වත්
අත තියමින්
හිස මුදුනෙන් දැන්
දිවුරන්න ද මා

හදවත් නහරේ
කැලතෙන රතු ලේ
පවසාවී පවසාවී
ආදරයේ ගැස්මන්

දුක අහනා
හිත නිවනා
මට දිශාව පෙන්වන්නී
වෙනවද මාගේ
අවසන් පෙම්වන්තී

පිරිමදිනා හද තවනා
මට ආලය දක්වන්නී
දෙනවද ඔබගේ
අත් දෙක
සුදු නංගී

දුරකතනෙට හෝ
එක පාරක්
අමතාපන් මේ සැනසීමත්
වැලි පොළවට
දිය බිංදක් සේ
සතුටක් ගේනා

ආදරයට අක්ෂර හතරක්
තිබුණත් එහි හරි
තේරුමවත්
වටහන්නට බැරි
කෙනෙකුට නම්
රැවටෙන්න එපා

හදවත් නහරේ
කැලතෙන රතු ලේ
පවසාවී පවසාවී
ආදරයේ ගැස්මන්

කණගාටුයි මේ
හිත පාළුයි
තනිකම සමගින්
මං යාළුයි
ඔබ නැති ජීවිතයේ
පාට කළුයි

ඔබගෙන් මං
පතනා හුස්මයි
මා ජීවත්
කරනා රහසයි
නැත්තං මාගේ
ආයුෂත් කොටයි

දුක අහනා
හිත නිවනා
මට දිශාව පෙන්වන්නී
වෙනවද මාගේ
අවසන් පෙම්වන්තී

පිරිමදිනා හද තවනා
මට ආලය දක්වන්නී
දෙනවද ඔබගේ
අත් දෙක
සුදු නංගී

ගීත ගායනය

දිමංක වෙල්ලාලගේ
දිමංක වෙල්ලාලගේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ලසිත ජයනෙත්ති ආරච්චිගේ

සංගීත නාද රටා

ඩිල්ශාන් එල්. සිල්වා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021