මුල ගී පද දුකම විඳලා ඔයා හින්දා
F
T
P

දුකම විඳලා ඔයා හින්දා ගී පද

දුකම විඳලා
ඔයා හින්දා
තවම නැහැ මං
සතුට ලබලා
සිතම රිදවා
ගියා කියලා
ඔබට නැහැ මං
වෛර කරලා

කලබල වෙලා
පුංචි දේටත්
රන්ඩු සරුවල්
නොකර පෙර දා
අපි හිටියා නම්
තේරුම් අරන්
අදටත් මගේ
විතරයි ඔයා

මතක අතරින්
පෙනෙනවා
ඔබ ගියපු දුර දමා
එවිට කඳුළක්
වැටුනෙ දෙනෙතින්
ඉන්න බැරි තැන
ඉවසා

කලබල වෙලා
පුංචි දේටත්
රන්ඩු සරුවල්
නොකර පෙර දා
අපි හිටියා නම්
තේරුම් අරන්
අදටත් මගේ
විතරයි ඔයා

තවම එලෙසින්
තියෙනවා
ඔබට ගැති සිත සදා
දිනෙක නැවතත්
එන්න හැකි නම්
මගේ සෙවනට පියඹා

කලබල වෙලා
පුංචි දේටත්
රන්ඩු සරුවල්
නොකර පෙර දා
අපි හිටියා නම්
තේරුම් අරන්
අදටත් මගේ
විතරයි ඔයා

දුකම විඳලා
ඔයා හින්දා
තවම නැහැ මං
සතුට ලබලා
සිතම රිදවා
ගියා කියලා
ඔබට නැහැ මං
වෛර කරලා

කලබල වෙලා
පුංචි දේටත්
රන්ඩු සරුවල්
නොකර පෙර දා
අපි හිටියා නම්
තේරුම් අරන්
අදටත් මගේ
විතරයි ඔයා

ගීත ගායනය

රුවන් හෙට්ටිආරච්චි
රුවන් හෙට්ටිආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සජිත් වී. චතුරංග

සංගීත නාද රටා

චන්දන වල්පොළ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021