මුල ගී පද දුංහිඳ හැලෙනා හැම තැන නැගෙනා
F
T
P

දුංහිඳ හැලෙනා හැම තැන නැගෙනා ගී පද

දුංහිඳ හැලෙනා
හැම තැන නැගෙනා
දුංහිඳ දිය
හැලෙනා දිය
හැම තැන නැගෙනා

දුංහිඳ හැලෙනා
හැම තැන නැගෙනා
දුංහිඳ දිය
හැලෙනා ගල්
පර වල හැපෙනා

ගලෙක මිහිරි
කොමළ සිනා
රැළි නැගැ එන්නේ
රඟට ඇසෙන
බමර කොවුල්
හඬ පරදන්නේ

හැලෙන සුනිල්
ජලය ගලා
ගඟට හැරෙන්නේ
නැගෙන මිදුම්
අවට බලා
සිහිල සොයන්නේ

දුංහිඳ හැලෙනා
හැම තැන නැගෙනා
දුංහිඳ දිය
හැලෙනා දිය
හැම තැන නැගෙනා

ගලෙක හැපී
රිදී බුබුලු
නැගෙන විලාසේ
කිරට හැරෙන්නේ
රමණී
රිදී ජලාසේ

බදුලු නදී කොමළිය
සුන්දර සුකුමාළී
මෙවන රැජින
තනිවට දෝ
මෙහි ලතැවෙන්නේ

දුංහිඳ හැලෙනා
හැම තැන නැගෙනා
දුංහිඳ දිය
හැලෙනා දිය
හැම තැන නැගෙනා

දුංහිඳ හැලෙනා
හැම තැන නැගෙනා
දුංහිඳ දිය
හැලෙනා ගල්
පර වල හැපෙනා

ගීත ගායනය

චිත්‍රා සෝමපාල
චිත්‍රා සෝමපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021