මුල ගී පද දුර ඈත ජීවිතේ පිපි සේ අවාරයේ
F
T
P

දුර ඈත ජීවිතේ පිපි සේ අවාරයේ ගී පද

දුර ඈත ජීවිතේ
පිපි සේ අවාරයේ
ඒ ආදරේ සැලේ
වේදනා මාරුතේ

දුර ඈත ජීවිතේ
පිපි සේ අවාරයේ
ඒ ආදරේ සැලේ
වේදනා මාරුතේ

දෑසේ වෙලී ඔබේ
ආරාධනා මැවේ
දෑසේ වෙලී ඔබේ
ආරාධනා මැවේ
මසිතේ ගලා හැලේ
සිහිනේ අතීතයේ

දුර ඈත ජීවිතේ
පිපි සේ අවාරයේ
ඒ ආදරේ සැලේ
වේදනා මාරුතේ

මා ඒ අතීතයේ
ඈ හා මුලා වෙලා
මා ඒ අතීතයේ
ඈ හා මුලා වෙලා
පිදු ඒ ස්නේහයේ
සිත මා බිඳී ගියේ

දුර ඈත ජීවිතේ
පිපි සේ අවාරයේ
ඒ ආදරේ සැලේ
වේදනා මාරුතේ

දුර ඈත ජීවිතේ

ගීත ගායනය

ලක්ෂ්මන් විජේසේකර
ලක්ෂ්මන් විජේසේකර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කුලරත්න ආරියවංශ

සංගීත නාද රටා

තිස්සසිරි පෙරේරා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021