මුල ගී පද දුරකථනයකින් මම ඔබ අමතමි
F
T
P

දුරකථනයකින් මම ඔබ අමතමි ගී පද

දුරකථනයකින් මම ඔබ අමතමි
හමුවිය නොහැකි නිසා
මගෙ හිත හඳුනන ඔබ පිළිගත්ත ද
ඇතැමුන් කියන මුසා

සයුරට රළ මෙන් වෙරළට වැලි මෙන්
අප බැඳිලා උන්නා
තොටුපල හැර යන නෙෳකාවක් මෙනි
ඔබ ඇදිලා යන්නේ

දුරකථනයකින් මම ඔබ අමතමි
හමුවිය නොහැකි නිසා
මගෙ හිත හඳුනන ඔබ පිළිගත්ත ද
ඇතැමුන් කියන මුසා

මට තව මතකයි මගෙ මුල් ගීතයේ
තනුව කියා දුන්නා
යන තැන නිරතුරු පහනක් අරගෙන
පසුපස පිය මැන්නා

දුරකථනයකින් මම ඔබ අමතමි
හමුවිය නොහැකි නිසා
මගෙ හිත හඳුනන ඔබ පිළිගත්ත ද
ඇතැමුන් කියන මුසා

ඔබමය ආවේ ඔබමය යන්නේ
මා එතැනම එහෙමයි
නිදුකින් ඉනු මැන ඔබ සතුටින් නම්
මගෙ සතුටද එයමයි

දුරකථනයකින් මම ඔබ අමතමි
හමුවිය නොහැකි නිසා
මගෙ හිත හඳුනන ඔබ පිළිගත්ත ද
ඇතැමුන් කියන මුසා

ගීත ගායනය

එච්. ආර්. ජෝතිපාල
එච්. ආර්. ජෝතිපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021