මුල ගී පද දුරින් ඉඳන් බලා හිඳිමි නුඹ රූ සිරි
F
T
P

දුරින් ඉඳන් බලා හිඳිමි නුඹ රූ සිරි ගී පද

දුරින් ඉඳන් බලා හිඳිමි
නුඹ රූ සිරි රෑ අහසේ
වළාකුලක් මගෙන් මිදී
ඈතට යනවා
හෙමින් හෙමින් අනන්තයට
පාවී යනවා

සීතල හිම කඳු අතරේ
හැපී ගැටී තුරු සිරසේ
යලි එනතුරු නිදි නැති නෙත
බලා ඉන්නවා
මටත් හොරා ඔබ හිමිහිට
සැඟවී යනවා

දුරින් ඉඳන් බලා හිඳිමි
නුඹ රූ සිරි රෑ අහසේ
වළාකුලක් මගෙන් මිදී
ඈතට යනවා
හෙමින් හෙමින් අනන්තයට
පාවී යනවා

රන් තරු මුතු වැල් නිදනා
ඝණඳුරු රෑ නිසොල්මනේ
වියලි ලවන් දිය බිඳුවක්
පතා ඉන්නවා
මම තාමත් හීනෙන් සඳ
සිහිල සොයනවා

දුරින් ඉඳන් බලා හිඳිමි
නුඹ රූ සිරි රෑ අහසේ
වළාකුලක් මගෙන් මිදී
ඈතට යනවා
හෙමින් හෙමින් අනන්තයට
පාවී යනවා

ගීත ගායනය

සුනිල් එදිරිසිංහ
සුනිල් එදිරිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

දුමින්ද හඳපාන්ගොඩ

සංගීත නාද රටා

දර්ශන වික්‍රමතුංග
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021