මුල ගී පද දුරින් ඉන්න මේ ආත්මයේ නම් එපා
F
T
P

දුරින් ඉන්න මේ ආත්මයේ නම් එපා ගී පද

දුරින් ඉන්න මේ
ආත්මයේ නම් එපා
ඔබත් දන්නවා
කඳුළු තිත්තයි කියා
නොකී රහසකුත්
සුවඳකුත් හද තියා
සිඹිම් හාදු දෙම්
ආදරේ ඇස් පියා

දුටු නොදුටු
පෙම් මියුරු
මහදින් පිටාරා ගැලූ
මං ඔබෙ ලු
ඔබ මගෙ ලු
නැගෙන සෑම
සිහින යුහුසුලූ

මනසේ වැතිරී
මග බලන වාර නම්
උණුසුමට තෙමුණු
හැඟුම් රකිමි මං

දුරින් ඉන්න මේ
ආත්මයේ නම් එපා
ඔබත් දන්නවා
කඳුළු තිත්තයි කියා
නොකී රහසකුත්
සුවඳකුත් හද තියා
සිඹිම් හාදු දෙම්
ආදරේ ඇස් පියා

හුරු පුරුදු
ඔබෙ පිලිරූ
දෑසින් සිසාරා බැලූ
අපි අපේම වී රැඳීම
නොපමා විය යුතුව
තිබේ ලූ

සැනසී විඳිමී
ඔබ පෙවූ සාර පෙම්
ඔබෙ ආදරයෙන්
මහද වේ උතුම්

දුරින් ඉන්න මේ
ආත්මයේ නම් එපා
ඔබත් දන්නවා
කඳුළු තිත්තයි කියා
නොකී රහසකුත්
සුවඳකුත් හද තියා
සිඹිම් හාදු දෙම්
ආදරේ ඇස් පියා

ගීත ගායනය

සූර්යා දයාරුවන්
සූර්යා දයාරුවන් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

දුමින්ද අල්හෙන්ද්‍ර

සංගීත නාද රටා

අශාන් ප්‍රනාන්දු
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021