මුල ගී පද දුරු කතර ගෙවාගෙන මං නොකියම ආවට
F
T
P

දුරු කතර ගෙවාගෙන මං නොකියම ආවට ගී පද

දුරු කතර ගෙවාගෙන
මං නොකියම ආවට
මට සමාවෙයං බණ්ඩර මැණිකේ
අර බලන්න අර පුර හඳ අහසේ

දුරු කතර ගෙවාගෙන
මං නොකියම ආවට
මට සමාවෙයං බණ්ඩර මැණිකේ
අර බලන්න අර පුර හඳ අහසේ

දුම් වළාකුළේ තරුකැට හැංගිලා
ඇස් කොනින් බලා මට ඉඟි බිඟි කළා
මට ඉන්නට බෑ කොලොම්තොටට වෙලා
උඹෙ කතා කරන දෑස මතක් වෙලා

දුරු කතර ගෙවාගෙන
මං නොකියම ආවට
මට සමාවෙයං බණ්ඩර මැණිකේ
අර බලන්න අර පුර හඳ අහසේ

මහ මැදුරු උඩින් පුරහඳ පායලා
උඹෙ මුහුණ පෙණුනි මුළු අහසම පුරා
ඒ සෙනේවන්තකමට වහං වෙලා
මට ගමන ඇවිත් ඉන්නට බැරිවුණා

දුරු කතර ගෙවාගෙන
මං නොකියම ආවට
මට සමාවෙයං බණ්ඩර මැණිකේ
අර බලන්න අර පුර හඳ අහසේ

දුරු කතර ගෙවාගෙන
මං නොකියම ආවට
මට සමාවෙයං බණ්ඩර මැණිකේ
අර බලන්න අර පුර හඳ අහසේ

ගීත ගායනය

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021