මුල ගී පද දුවේ නුඹ මගෙ ප්‍රාණයයි
F
T
P

දුවේ නුඹ මගෙ ප්‍රාණයයි ගී පද

දුවේ නුඹ මගෙ ප්‍රාණයයි
සැබෑ වුණ සුභ සිහිනයයි
සෙනෙහසින් කුල ගෙට පියනගන්නේ
සනුහරේ අභිමානයයි

දුවේ නුඹ මගෙ ප්‍රාණයයි
සැබෑ වුණ සුභ සිහිනයයි
සෙනෙහසින් කුල ගෙට පියනගන්නේ
සනුහරේ අභිමානයයි

මං මලක් ලෙස නුඹ නොහැදුවේ
පෙති හැලී පරවෙන නිසාමයි
දුක දිනා හිනැහෙන හැටි දුවේ
නුඹ දැන උගත් පාඩම තමයි
මිල මුදල නිල බල යා නොදෙයි
මිල මුදල නිල බල යා නොදෙයි
කල හොඳම විතරක් ඉතිරිවෙයි
කල හොඳම විතරක් ඉතිරිවෙයි

දුවේ නුඹ මගෙ ප්‍රාණයයි
සැබෑ වුණ සුභ සිහිනයයි
සෙනෙහසින් කුල ගෙට පියනගන්නේ
සනුහරේ අභිමානයයි

අප මී මුතුන් මිත්තන් එදා
සිය ලේ කඳුළු දහඩිය පුදා
පරපුරෙන් පරපුරට රැගෙන ආ
ඒ ගෙෳරවය මගෙ දුව තමා
නුඹ යන්නෙ හිස් දෑතින් නොවේ
නුඹ යන්නෙ හිස් දෑතින් නොවේ
ගෙනියන්නෙ ඒ අභිමානයයි
ගෙනියන්නෙ ඒ අභිමානයයි

දුවේ නුඹ මගෙ ප්‍රාණයයි
සැබෑ වුණ සුභ සිහිනයයි
සෙනෙහසින් කුල ගෙට පියනගන්නේ
සනුහරේ අභිමානයයි
දුවේ නුඹ මගෙ ප්‍රාණයයි

ගීත ගායනය

සුනිල් එදිරිසිංහ
සුනිල් එදිරිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

බණ්ඩාර ඇහැලියගොඩ

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021