මුල ගී පද ඈ නීල නෙතු සලා මා දෑස මත් කළා
F
T
P

ඈ නීල නෙතු සලා මා දෑස මත් කළා ගී පද

ඈ නීල නෙතු සලා
මා දෑස මත් කළා
සේයා මවා ඒ ආදරේ
ආයාචනා
ඈ නීල නෙතු සලා

පාවී ගියා
ඒ වේදනා
දෑසේ මවා
මේ චේතනා
ආරාධනා
පාවී ගියා
ඒ වේදනා
දෑසේ මවා
මේ චේතනා
ආරාධනා

ඈ නීල නෙතු සලා
මා දෑස මත් කළා
සේයා මවා ඒ ආදරේ
ආයාචනා
ඈ නීල නෙතු සලා

පාවී ගලා
පවනේ පවා
රාවේ ඇසේ
ඒ ගීතිකා
ආරාධනා
පාවී ගලා
පවනේ පවා
රාවේ ඇසේ
ඒ ගීතිකා
ආරාධනා

ඈ නීල නෙතු සලා
මා දෑස මත් කළා
සේයා මවා ඒ ආදරේ
ආයාචනා
ඈ නීල නෙතු සලා

ගීත ගායනය

ටී. එම්. ජයරත්න
ටී. එම්. ජයරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කුලරත්න ආරියවංශ

සංගීත නාද රටා

සරත් ද අල්විස්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021