මුල ගී පද ඈගේ සිනා රැඳිලා සංසාර දෑසේ මා
F
T
P

ඈගේ සිනා රැඳිලා සංසාර දෑසේ මා ගී පද

සංසාර දෑසේ මා
ඈගේ සිනා රැඳිලා
මතකේ මැවෙන්නේ රෑ පුරා

ගං ඉවුර ළඟ පිපෙනා
මල් යාය පරදවනා
ලස්සන ඔයාගේ වාසනා

ඇස් සාගරෙන් දෝරෙ
යන මං බලා
මම කෝම ඉවසන්නෙ
නුඹගේ සිනා

කැන්දාන මල් පාරෙ
යන්නම් ඔයා
ඔය කෝළම් කතා
මාගෙමයි සෑමදා

සඳ වාගෙ දිලෙනා
සුදු මූණ ඕනා
ගම්මානෙ මැණිකයි ඔයා

සුදු සේල පළඳා
මුතු මාල දාලා
නුඹෙ රූපෙ කැටයම් වෙලා

උන්මාද වූ සේයා
මගෙ හිතේ පුරවාලා
ඇයිදෝ ඉඳින්නේ හැංගිලා

මුදු හාදුවක් දීලා
මං ගාවටම වීලා
කවදා ඉඳින්නේ ලං වෙලා

ඇස් සාගරෙන් දෝරෙ
යන මං බලා
මම කෝම ඉවසන්නෙ
නුඹගේ සිනා

කැන්දාන මල් පාරෙ
යන්නම් ඔයා
ඔය කෝළම් කතා
මාගෙමයි සෑමදා

සඳ වාගෙ දිලෙනා
සුදු මූණ ඕනා
ගම්මානෙ මැණිකයි ඔයා

සුදු සේල පළඳා
මුතු මාල දාලා
නුඹෙ රූපෙ කැටයම් වෙලා

ගීත ගායනය

රෝහිත රාජපක්ෂ
රෝහිත රාජපක්ෂ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021