මුල ගී පද එදා තරම් මගේ සිතේ රැඳුනේ නැහැ
F
T
P

එදා තරම් මගේ සිතේ රැඳුනේ නැහැ ගී පද

එදා තරම්
මගේ සිතේ
රැඳුනේ නැහැ
තව දවසක්
දුටුවා ඔබ
මැද සිටියා
විදුලි බුබුළු
දස දහසක්
සැණකෙළියේ
කිසිම දෙයක
දැනුණේ නැහැ
මට වෙනසක්
පෙණුනේ මට
ඔබේ දෙනෙත්වල
ලියවුණු
පොඩි රහසක්

සැණකෙළියේ
විසිතුරු මට
මොහොතින්
අමතක වුණාද
ඔබ මා ළඟ
සිට ගත්තේ
කොයි පැත්තෙන්
පාවුනාද
අක්ක අයිය
නංගී මල්ලි
මැද මගෙ සිත
ගොළු වුණාද
දෙනෙත්වලින්
මා පැවසූ
රහස ඔබට
වැටහුණාද

එදා තරම්
මගේ සිතේ
රැඳුනේ නැහැ
තව දවසක්
දුටුවා ඔබ
මැද සිටියා
විදුලි බුබුළු
දස දහසක්
සැණකෙළියේ
කිසිම දෙයක
දැනුණේ නැහැ
මට වෙනසක්
පෙණුනේ මට
ඔබේ දෙනෙත්වල
ලියවුණු
පොඩි රහසක්

මුව කමලේ
විසිතුරු දැක
ඔබ මා හට
හිනැහුණාද
මගෙ දෙනෙතේ
දැකුම් බලා
සැනසුම් සුසුමක්
ගියාද
හෙට හවසත්
මා එනතුරු
මග බලමින්
ඉන්නවාද
සැණකෙළියේ
අපේ පැතුම්
ඉතිරී පැතිරී
ගියාද

එදා තරම්
මගේ සිතේ
රැඳුනේ නැහැ
තව දවසක්
දුටුවා ඔබ
මැද සිටියා
විදුලි බුබුළු
දස දහසක්
සැණකෙළියේ
කිසිම දෙයක
දැනුණේ නැහැ
මට වෙනසක්
පෙණුනේ මට
ඔබේ දෙනෙත්වල
ලියවුණු
පොඩි රහසක්

ගීත ගායනය

ඉන්ද්‍රාණි පෙරේරා
ඉන්ද්‍රාණි පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

සංගීත නාද රටා

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021